پ
پ
دوره اول :
رئیس شورا : سید یحیی میری
اعضاء:   مرتضی شیرین- حسن شیرین- غلام غفاری- حسین مراد

دوره دوم :
رئیس شورا : سید حسن حسینی
اعضاء: حسین مراد-سید مجتبی میری-علی شیخانی -علی رحیمی

دوره سوم:
رئیس شورا : حسین مراد
اعضاء: سید حسین میری- علی رحیمی -محمد عسگری -سید حسن حسینی

دوره چهارم :
رئیس شورا : سید حسین میری و سید مهدی حسینی 
اعضاء: محسن مراد – محمد عسگری -حجت محسنی –

دوره پنجم :
رئیس شورا :  حسین مراد و سید حسن حسینی
اعضاء:  سید مهدی حسینی- پرویز اویسی- امید علی شیرین

دوره ششم:

رئیس شورا: محمد امیری و علی حاج شفیع

اعضا: حسین رحیمی- رقیه غفاری- سید حسین میری

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.